Juridik för socialarbetare - halvdistans

Att vara verksam inom den socila sektorn innebär att man arbetar utifrån en rad olika lagar. 

Utbildningen syftar därför till att ge deltagarna kunskap kring de lagstiftningar som är gällande inom det sociala området.

Utbildningen pågår under fyra månader och motsvarar den juridikutbildning som ges inom vissa yrkeshögskolors socialpedagogiska utbildning.

Efter genomgången utbildning skall deltagarna:

- erhållit adekvat  kunskap kring hur det svenska rättsystemet är uppbyggt och hur lagar stiftas

- ha kunskap om hur centrala socialrättsliga regler och andra rättsregler med relevans för socialt arbete ftillämpas i praktiken

- förstå och kunna applicera skillnaderna mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser

- kunna tillämpa reglerna kring anmälniingsskyldighet

 

För att uppnå denna målsättning kommer speciellt fokus läggas vid  följande teman: 

Socialtjäntlagens grundprinciper, bistånd, behandlingsinsatser, omsorg om barn och ungdom, 

tvångsinsatser mot barn och ungdom, omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning, 

LSS,  handläggningsregler, sekretess, tillsyn, LEX Sara och LEX Maria.

 

Utbildningen sker på halvdistans vilket innebär att deltagarna träffas vid fem tillfällen på kursorten. Mellan träffarna på kursorten arbetar deltagarna med hemuppgifter. Under hela utbildningstiden har deltagarna tillgång till handledning.

 

Kursort: Göteborg/hemort

Avgift: 9.800:-