Äldre och Psykisk ohälsa

Äldre Personer med psykisk ohälsa blir allt fler. Idag uppskattas att mer än 30%

av våra äldre lider av någon form av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa bland äldre

är därmed en av våra största och snabbast växande folksjukdomar.

Detta ställer stora krav på alla personalkategorier inom äldrevården. Personalen

måste känna sig trygga att möta psykisk ohälsa, kunna se tecken på olika typer av

psykisk ohälsa och våga kunna prata med den enskilde och ta vidare kontakt.

Denna två-dagars kurs ger kunskap inom en rad viktiga områden inom äldreomsorgen.

Kunskap som ökar personalens möjlighet att tryggare möta en enskild vårdtagare som

lider av psykisk ohälsa: Hur ser jag som vårdare om något är fel hos den enskilde?

Vad skiljer normalt åldrande från psykisk ohälsa eller demens?

Vad är de bästa bemötandet i situationer av psykisk ohälsa?

Frågorna är många och viktiga men med en bredare knskap kan personalen ofta

på ett tidigt stadie upptäcka tecken och därmed tidigt ta kontakt för vidare adekvat behandling.

Denna kunskap skapr trygghet för såväl brukare som personal.

 

Kursen löper under två dagar och belyser bland annat följande viktiga områden:

- Depression och suicidprevention

- Normalt åldrande och åldersdemens

- Ångest och oro

- Ångestrelaterade sjukdomar

- Bemötande

- Missbruk bland äldre

- Anhöriga och närstående

- Etiskt förhållningssätt  

 

Kursen genomförs under två dagar

Kursort: Göteborg/Mölndal (specialrrangemang kan diskuteras)

Kostnad: 3.500 kr (exkl. moms)